Select Page

ค่ายพัฒนานวัตกรรม

บริษัทมีบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านวิศวกรรมสำหรับเยาวชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype) และการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานแบบรวดเร็ว เช่น 3D Printer, CNC, Laser Machine