Select Page

เที่ยวบินที่ขอบอวกาศ

 

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการนำอุปกรณ์ขึ้นทดสอบและวิจัยในพื้นที่ใกล้อวกาศ ความสูงมากกว่า 30 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งบริษัทเป็นเอกชนรายแรกที่เริ่มวิจัยเทคโนโลยีด้านนี้และรายเดียวที่ให้บริการในปัจจุบันของไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้นำส่งอุปกรณ์ขึ้นทดลองมาแล้วมากกว่า 20 ครั้ง ซึ่งบริษัทอำนวยความสะดวกทั้งระบบการสื่อสารของ Payload และการกู้คืนอุปกรณ์ทั้งหมดที่ส่งขึ้นไป เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป